Voorwaarden Camping Le Prahay

Hierbij heten wij u van harte welkom op onze camping Le Prahay in Poupehan.
Wij wensen u een plezierig verblijf toe!

Openingstijden

Receptie: van 10.00 uur - 18.00 uur

Receptie

Bij de receptie hebben we informatie over de omgeving. En is er een klein winkeltje waar je alledaagse boodschapjes kunt kopen, zoals water, melk, eieren, pasta en sauzen enz Elke dag kunt u vers brood bestellen via de brood-app. Gelieve vóór 17.00 uur te bestellen en betalen anders gaat de bestelling niet mee voor de volgende ochtend! Broodjes kunt u vanaf 09.00 uur afhalen in de Kantine.

Douchen

Ieder betalende gast kan 5 min douchen per dag, met de start/stop knop kunt u tussentijds stoppen om in te zepen, zo sparen we water.

WiFi

WiFi is gratis. Netwerk Le Prahay en Wachtwoord is Poupehan. Bij grote drukte is de verbinding traag, beter is het om dan later op de avond of 's ochtends vroeg u dringende mailtjes te lezen en te sturen!

Afval

Afval moet worden gescheiden in de daarvoor bestemde afvalcontainers op de centrale plek . Papier en karton aub samenvouwen tot een plat pakket. Enkel en alleen klein huisafval is toegestaan, grof vuil wordt niet geaccepteerd. In de prullenbakken die over de camping verspreid staan gelieve géén vuilniszakken te deponeren, vuilniszakken behoren in de milieustraat. 

Wassen en drogen

Er staat een munt wasmachine bij het douchegebouw

Barbecue

Barbecuen is toegestaan mits er een bescherming voor het gras onder de barbecue gelegd wordt.

Rust

Respecteer de rust (22.00 uur) en de stilte (23.00 uur), muziek en lawaai is gedurende de hele dag niet toegestaan.

Honden

Gelieve uw viervoeter over het gehele terrein aan te lijnen.
De honden dienen buiten de camping te worden uitgelaten. Bij een ongelukje op de camping graag opruimen!

Auto

Op de camping wordt alleen stapvoets gereden! 10km per uur, er spelen en rennen kleine kinderen over de camping, het is géén gewone weg!
Bij constatering van te hard rijden op de camping kan de auto verboden worden op de camping en dient u het voertuig elders buiten de camping te parkeren!! Idem bij constatering van meerder auto’s op 1 kampeerplek!!

Elektrische auto

Voor het opladen van een elektrische auto op de camping worden kosten in rekening gebracht. Zie de prijslijst voor het actuele tarief.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De directie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, schade of verlies aan u of eigendommen, tijdens uw verblijf. Of tijdens het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.

Noodgevallen

In noodgeval kunt u dag en nacht bellen: 0032(0)476838400

 

Algemene Voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke worden gesloten met camping Le Prahay en betrekking hebben op kampeerplaatsen en tenten welke door camping Le Prahay worden verhuurd.
1.2 Camping Le Prahay wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3 Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen
deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2 Reservering
2.1 Camping Le Prahay neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder
Camping Le Prahay behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen , te weigeren.
2.2 Reserveren is mogelijk via de website, telefonisch of bij de receptie.
2.3 De overeenkomst tussen camping Le Prahay en de huurder komt tot stand op het moment dat camping Le Prahay de reserveringsbevestiging-tevens zijnde de factuur - per post of per e-mail aan u heeft verzonden,met dien verstande dat u de bevestiging binnen 10 dagen zult ontvangen.
2.4 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan camping Le Prahay te worden doorgegeven. Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur , dan dient u onverwijld contact op te nemen met de receptie, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Huurder zal aan camping Le Prahay een betaling(50%) voldoen bij reservering , en het restant bedrag 14 dagen voor aankomst.
Camping Le Prahay is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten , indien camping Le Prahay niet binnen 14 dagen de overeengekomen (deel)betaling ontvangt.camping Le Prahay heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde kampeerplaats of tent zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.
2.6 De overeenkomst betreft huur van een campingplaats of tent voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3 wijzigingen in de reservering/overeenkomst
3.1 Camping Le Prahay is niet verplicht , na de totstandkoming van de overeenkomst , op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien camping Le Prahay een wijziging doorvoert heeft camping Le Prahay het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen , welke tenminste 10 euro per wijziging bedragen.
3.2 Bij wijzigingen die een gedeeltelijke(bijv, verkorting van de gereserveerde periode of eerder vertrek) of algehele annulering inhouden, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

4 Prijzen
4.1 Huurder is aan camping Le Prahay de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de definitieve reserveringsbevestiging , verschuldigd .
4.2 De prijzen staan op de site van camping Le Prahay
4.3 Onvoorziene , aantoonbare prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder . Alle prijzen in de prijslijst, brochures en website zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/ reeds gemaakte boekingen.

5 Borg
5.1 Voor sommige verhuuraccomodaties dient u een borg te betalen. De borgsom staat vermeld op uw bevestiging. Bij vertrek( tijdens openingstijden van de receptie ) wordt de borg terugbetaald:
- Indien de verhuuraccomodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is
- De inventaris en accommodatie nog compleet en onbeschadigd is
- Er geen overlast is bezorgt voor overige gasten van camping Le Prahay of haar nabije omwonenden .
- Indien de schade aan de accommodatie of de ontbrekende inventaris groter is dan de betaalde borgsom, zal deze voor vertrek voldaan moeten worden.

6 Betaling
6.1 Huurder dient bij reservering een aanbetaling van 50% van het gehele bedrag te voldoen. Het restant 14 dagen voor aankomst.
6.2 Indien een reservering binnen 2 weken voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag terstond te worden voldaan.
6.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het huurbedrag , indien huurder eerder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
6.4 Camping Le Prahay heeft het recht de reservering te laten vervallen en de kampeerplaats of tent zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen , indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
6.5 Camping Le Prahay heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig si, met dien verstande dat Huursr aansprakelijk is voor alle schade die camping Le Prahay als gevolg hiervan lijdt zal lijden indien:
- Bij de aanvang van de huurperiode de huursom( gedeeltelijk) niet is voldaan, verzuim treedt dan direct in.
-Huurder de kampeerplaats of tent voortijdig verlaat
- Huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang buiten de overeengekomen aankomsttijd, zonder camping Le Prahay te hebben bericht dat de gehuurde kampeerplaats of tent later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.
6.6 Camping Le Prahay heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.

7 Wisseldagen/ verblijf
7.1 De gehuurde kampeerplaats kan vanaf 14.00 tot 21.00 betrokken worden en dient bij vertrek voor 12.00 uur schoon te worden achtergelaten . De tenten kunnen vanaf 15.00 uur betrokken worden en dient bij vertrek voor 10.00 uur schoon te worden achtergelaten
7.2 Camping Le Prahay houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 09.00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat en de compleetheid van de kampeerplaats of tent, camping Le Prahay houdt zich het recht voor om eventuele schade in rekening te brengen.

8 Huishoudelijke reglementen
8.1 Gasten dienen zich te houden aan de door camping Le Prahay vastgestelde regels, vastgesteld in o.a. Het kampeerreglement. Camping Le Prahay heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van de camping te laten verwijderen , indien de huishoudelijke regels worden overtreden en of aanwijzingen van de eigenaren/ personeel niet worden opgevolgd . Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van ( een gedeelte van) de huursom
8.2 Camping Le Prahay behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
8.3 Camping Le Prahay behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de camping. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding . De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van camping Le Prehay.. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van de camping.
8.4 Huurdr zal de kampeerplaats of tent uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
8.5 Huurder dient medewerkers van camping Le Prahay ten alle tijde directe toegang tot de gehuurde kampeerplaats te verlenen.
8.6 Huurder mag de gehuurde kampeerplaats of tent niet in huur/ en of gebruik afstaan, noch daarop meer personen doen overnachten dan bij de reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld.
Camping Le Prahay heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen op de kampeerplaats of tent is overschreden.

9 Huisdieren
9.1 Het is toegestaan uw hond mee te nemen op de kampeerplaats.
9.2 Honden dienen op de kampeerplaats en het terrein te zijn aangelijnd . De honden mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10 Overmacht
10.1 Overmacht aan de zijde van camping Le Prahay bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk , al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van camping Le Prahay, daaronder behoren in ieder geval blokkades, brand en andere storingen en of gebeurtenissen. Camping Le Prahay is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende kampeerplaats of tent ter beschikking te stellen, indien de gehuurde kampeerplaats of tent door overmacht of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal camping Le Prahay in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Camping Le Prahay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op onze camping.
11.2 Camping Le Prahay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf op de camping niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
11.3 Camping Le Prahay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel aan zaken op personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van camping Le Prahay of ontstaan door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten .
11.4 Camping Le Prahay is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
11.5 Camping Le Prahay is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van eventuele werknemers.
11.6 De inrichting/ indeling van de kampeerplaats en tenten kunnen verschillen.

12 Klachten
12.1 Ondanks de zorg en inspanning van camping Le Prahay kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct te worden gemeld bij de receptie van de camping.
12.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en camping Le Prahay is het Belgisch Recht van toepassing.

13 Annuleringsvoorwaarden
13.1 De door huurder aan camping Le Prahay verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen:
- Bij annulering vanaf 93 dagen voor aankomst, 15% van het totale huurbedrag
- Bij annulering vanaf 62 tot 93 dagen voor aankomst, 50% van het totale huurbedrag
- Bij annulering vanaf 31 tot 62 dagen voor aankomst, 75% van het totale huurbedrag
- Bij annulering vanaf 14 tot 31 dagen voor aankomst, 90% van het totale huurbedrag
-Bij annulering op de dag van aankomst tot 14 dagen voor aankomst, 100% van het totale huurbedrag
U dient schriftelijk te annuleren.

14 Foto's en video's
14.1 Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op de camping bevinden , hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en of video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een camping Le Prahay publicatie en of weergave op een internetsite van camping Le Prahay wordt diens instemming met het gebruik van de foto en of video in de publicatie en of video vermoed, zelfs indien hij/ zij op de foto video herkenbaar is.

15 Algemeen
Kennelijke druk- zetfouten binden camping Le Prahay niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaand publicaties. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over verblijf, wordt bedoeld een kampeerplaats of tent.